Home

De stichting ‘Hockey voor iedereen Rotterdam’ vindt het belangrijk vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid bij te dragen aan het welzijn in de wijk waar iedereen kansgelijk kan participeren.
Met sociaal maatschappelijke welzijnsorganisaties en sportverenigingen stemmen wij onze activiteiten en projecten af om het welzijn in de wijk te vergroten.
Kinderen die geen lid zijn van een hockeyvereniging worden bijvoorbeeld uitgesloten van een ‘hockeybeleving’ waarin elkaar aanspreken, aanmoedigen waarden zijn om tot een persoonlijke ontwikkeling te komen die bijdraagt aan de toekomst van het individu in zijn of haar leefomgeving.
Ook andere doelgroepen in de wijk zullen wij bereiken om kansgelijk te kunnen ontwikkelen en te participeren. Hierbij dragen wij bij aan het welzijn in het algemeen.

A homepage section

Tijdens de Fatima de Moreira de Melo cup is met Rotterdamse Sporticonen een pact gesloten om kinderen kansgelijk te laten participeren.

About

Beleidsplan 2019-2025

Hoofdstuk 1       Geldigheidsduur

Dit beleidsplan is vanaf de oprichting in 2019 voor een periode tot 2025.
De stichting wil haar ervaring met sociaal maatschappelijke projecten en activiteiten met hockeyverenigingen delen op een duurzame wijze.

Hoofdstuk 2       Missie en visie

De doelstelling van de stichting is in algemene zin het Organiseren van sportevenementen om hockey voor iedereen te bieden.

De stichting vindt de sportieve waarden van de vereniging van belang voor de omgeving waar de vereniging is gelegen en wil deze waarden delen.

Het bestaansrecht van de stichting wordt ontleend aan twee gronden.
Enerzijds is dit het erkennen van het eigen DNA van de deelnemende verenigingen die zich inzetten voor het verbeteren van de leefsituatie van individuen, groepen en wijken. Anderzijds is dit het verbinden van alle hockeyverenigingen en sociale partners in Rotterdam in de uitvoering van de sociaal maatschappelijke projecten en activiteiten die hockey voor iedereen bieden.

De beschrijving zoals ook bij de kamer van Koophandel is genoteerd.

Het organiseren van activiteiten en het uitvoeren van projecten op gebied van sportparticipatie en integratie in wijken van Rotterdam voor groepen en individuen met of zonder beperking, ter verbetering van de leefsituatie in het algemeen en ter vergroting van de veiligheid en zelfredzaamheid in het bijzonder en ter              bevordering van de inclusiviteit  door middel van het bij elkaar brengen van de   hockeyverenigingen en sociale partners in Rotterdam en omgeving door met hen de activiteiten en projecten uit te voeren.

Bij de organisatie van activiteiten en projecten worden de onderstaande doelgroepen onderscheiden:

 1. Individuen, groepen, wijken
 2. Jongeren, ouderen
 3. Mensen met een beperking (fysiek / mentaal / sociaal)

De activiteiten en projecten van de stichting worden op zes thema’s uitgevoerd:

 1. Sportiviteit, integratie
 2. Leefbaarheid, veiligheid, zelfredzaamheid
 3. Inclusiviteit
 4. Educatie, onderwijs
 5. Gezondheid, voeding
 6. Re-integratie

Hoofdstuk 3       Ambities

De ambitie is om uiteindelijk voor alle doelgroepen op alle thema’s activiteiten en projecten uit te voeren bij alle hockeyverenigingen in de regio Rotterdam.

De stichting is in 2019 opgericht vanuit het bestuur van Hockey Club Rotterdam en zal vanuit deze hockeyvereniging projecten en activiteiten starten in haar omgeving. Vervolgens zal de stichting de specifieke ervaring delen met de andere hockeyverenigingen in de regio Rotterdam.

De stichting richt zich in 2020 vooral op het organiseren van activiteiten op de eerste drie thema’s (sportparticipatie / leefbaarheid / inclusiviteit).
De doelgroepen die hierbij worden betrokken zullen divers zijn.

In de volgende jaren zullen de projecten en activiteiten voor de doelgroepen op alle thema’s worden uitgebreid.

Hoofdstuk 4       Sterkten en zwakten

Het DNA van de vereniging bepaalt welke projecten en activiteiten het best zijn uit te voeren om hockey voor iedereen te bereiken. Hierdoor ontstaan er accenten in projecten en activiteiten in de verschillende deelgebieden van de regio Rotterdam.

Hoofdstuk 5       Strategische doelstelling, stappenplan

 1. De bestuursleden van de stichting onderhouden de relatie met de financiers van de sociaal maatschappelijke projecten en activiteiten en sluiten de contracten af voor de financiering.
 2. De financiering van de projecten en activiteiten wordt gebaseerd op cofinanciering.
  Hierbij wordt gestreefd dat elke partij niet meer dan 25% bijdraagt in de financiering van de totale kosten.
 3. Met de financiers van de projecten en activiteiten worden meerjarige verbintenissen gesloten. Hierbij wordt gestreefd naar een periode van minstens 3 jaar. Door de meerjarige betrokkenheid worden grotere ambities in projecten en activiteiten mogelijk en is een grotere impact te bereiken. De feitelijke activiteiten moeten tenminste 90% het algemeen belang dienen.
 4. De stichting start met sociaal maatschappelijke projecten en activiteiten vanuit de wijk Hilligersberg-Schiebroek in Rotterdam. Met de opgedane ervaring en de lokaal gebonden omstandigheden worden in de regio Rotterdam projecten en activiteiten uitgebreid.
 5. Uiteindelijk streeft de stichting om in 2025 voor alle onderscheiden doelgroepen en thema’s specifieke projecten en activiteiten te hebben gerealiseerd.

Hoofdstuk 6       Organisatiestructuur

Het bestuur van de stichting organiseert zonder bezoldiging projecten. De coördinator van een project met vrijwilligers krijgt een contract met vergoeding.
Op termijn wordt een raad van afgevaardigden geformeerd.


Blog

januari 2022

In 2020 hebben we met 12 clinics ongeveer 139 kinderen in de wijk laten kennis maken met de speelbeleving van het hockey. In 2021 waren dit met 27 clinics ongeveer 346 kinderen.
Met de sociale partners van TOS en SOL en de vrijwilligers van de plaatselijke hockeyverenigingen zijn we onze activiteiten aan het uitbreiden in Rotterdam!
Naast onze sociale partners en vrijwilligers is dit alleen mogelijk geweest door de enthousiaste professionele begeleiding van de spelleiders Claire Visser en Daniëlle Coster.