Jaarrekening

Jaarrekening 2019 / 2020 /2021
stichting Hockey voor iedereen Rotterdam

Opgericht op 28 mei 2019 bij akte door notaris, kantoor Ploum, Blaak 28 te Rotterdam
Kamer van Kophandel inschrijving nummer 74966170
Belastingnummer 8600.90.553

Periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 /
31 december 2020 / 31 december 2021

Rotterdam, 4 januari 2022

Inhoudsopgave

A.     Waardegrondslagen.

B.      Balans.

C.      Winst en verliesrekening.

D.     Toelichting op de balans per 31 dec 2019 / 2020 / 2021.

E.      Toelichting op de winst- en verliesrekening, 
periode 1 januari tot en met 31 december 2019/2020/2021.

A.    Waardegrondslagen

Algemeen

De grondslagen voor de waardering van de activa en passiva is volgens de nominale waarde, tenzij anders is vermeld.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen de normale waarde. De voorzieningen voor het risico van dubieuze debiteuren is in mindering gebracht op het bedrag van de vorderingen.
De voorziening is bepaald op basis van de beoordeling van de individuele vorderingen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Het resultaat is bepaald door de opbrengsten te verminderen met de kosten en lasten over dezelfde periode. Baten zijn aan in het verslagjaar toegerekend wanneer deze tot verkoop en levering zijn te relateren.

Verliezen worden verantwoord in het verslagjaar waarin deze verliezen zijn ontstaan, of in het eerstvolgende jaar als het jaar nog niet is afgesloten.

B.    Balans

ACTIVA, bedragen in euro

ACTIVA31 dec 201831 dec 201931 dec 202031 dec 2021
Materiele vaste activa  
   Inventaris001.433636
Financiële vaste activa  
   Lening0000
Vlottende activa  
   Vorderingen 4412.6262.258
   Liquide middelen001.3753.005
   
Balanstotaal04415.4345.899

PASSIVA, bedragen in euro

PASSIVA31 dec 201831 dec 201931 dec 202031 dec 2021
Stichtingsvermogen0-/- 4411.3753.005
    
Langlopende schulden  
   Lening0000
Kortlopende schulden  
   Kortlopende schulden0000
   Overlopende schulden0000
   
Balanstotaal04411.3753.005

C.    Winst en verliesrekening

RESULTAAT verslagjaar, bedragen in euro

Winst- en verliesrekening201920202021
  Opbrengsten05.8754.523
  Kosten4414.0592.893
  
Resultaat4411.8161.629

D.   Toelichting op de balans per 31 dec 2019 / 2020 / 2021

Activa, vlottende activa, vorderingen

vorderingen31 dec 201931 dec 202031 dec 2021
  Debiteuren44100
  
Totaal vorderingen44100


Debiteuren zijn betaald voor de noodzakelijke administratieve verplichtingen.
Voor het volgende verslagjaar wordt geen voorziening nodig geacht.

Passiva, stichtingsvermogen

stichtingsvermogen31 dec 201931 dec 202031 dec 2021
  Begin boekjaar0-/- 4411.376
  Resultaat verslagjaar-/- 4411.8261.629
  
Stand 1 januari (volgende jaar)4411.3763.005

E.    Toelichting op de winst- en verliesrekening,
periode 1 januari tot en met 31 december 2019/2020/2021

Kosten, algemene kosten

algemene kosten31 dec 201931 dec 202031 dec 2021
  Social media208475203
  E-herkenning231
bankzaken118142
aanvragen 70
  
Totaal kosten441763345